42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, email:pthczest@ajd.czest.pl

Konferencja

A A A A

 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu  Twierdze osiemnastowiecznej Europy.

Hasłem wywoławczym tegorocznej konferencji są nazwiska dwóch wybitnych inżynierów wojskowych – Sébastiena de Vaubana i Marca de Montalemberta. Obaj wnieśli bardzo duży wkład do rozwoju osiemnastowiecznej sztuki fortyfikacyjnej. Pierwszy z nich tworzył przede wszystkim w XVII wieku, ale dzieła jego stanowiły kanon niemal przez całe następne stulecie. Drugi z wymienionych prezentował swoje koncepcje w ostatniej ćwierci XVIII wieku, ale uznanie zdobył dopiero w epoce napoleońskiej. Ponieważ dzieła Vaubana i Montalemberta stanowiły wzór i inspirację dla wielu inżynierów wojskowych, dzięki czemu sztuka budowy, obrony i zdobywania twierdz stale się rozwijała, organizatorzy uznali za zasadne, aby właśnie ich wybrać na patronów spotkania.

Twierdze w XVIII wieku były istotnym elementem sztuki wojskowej. Stanowiły podstawę operacyjną działań ofensywnych lub zasadniczy element linii obronnych. Osłaniały mobilizację wojsk w głębi kraju oraz zapewniały zaopatrzenie lub schronienie dla korpusów polowych. W twierdzach znajdowały się lazarety dla chorych i rannych, a także przetrzymywano tam jeńców wojennych. Poza tym należy zwrócić uwagę na pozamilitarne znaczenie twierdz. Znajdujące się w nich garnizony mogły wymuszać posłuszeństwo lub ochraniać miejscową ludność. Powszechną praktyką było umieszczanie w twierdzach więźniów, zarówno politycznych, jak i pospolitych. Oddziaływały one też na położone w ich obrębie lub nieopodal ośrodki miejskie, hamując ich rozwój lub wręcz odwrotnie wpływając stymulująco poprzez rozwój handlu, rzemiosła i usług.

W związku z tak szeroką tematykę proponujemy kilka obszarów badawczych:

1.    Twierdze państwowe i prywatne na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów;

2.    Twierdze państw europejskich;

3.    Twierdze klasztorne – ufortyfikowane obiekty sakralne;

4.    Twierdze w działaniach wojennych;

5.    Inżynierowie i plany twierdz;

6.    Garnizony, artyleria i cekhauzy w osiemnastowiecznych twierdzach;

7.    Relacje pomiędzy twierdzą a miastem, żołnierzami a cywilami;

8.    Twierdza – miejsce odosobnienia.

9.    Twierdze w pamiętnikach i literaturze;

10. Ochrona zabytków – doświadczenia i inicjatywy.

Wprawdzie chcemy skupić się przede wszystkim na wieku osiemnastym, ale tak jak poprzednio ramy chronologiczne nie będą zbyt sztywne – otwarci jesteśmy na oba przełomy stuleci.

Poza wymienionymi powyżej celami naukowymi konferencja ma popularyzować wiedzę z zakresu historii powszechnej i historii Polski, a także rozbudzać wśród młodzieży zainteresowanie mało znanym okresem XVIII wieku. W związku z tym zaplanowano imprezę towarzyszącą – inscenizację biwaku osiemnastowiecznej armii pod murami Twierdzy Jasnogórskiej. Wezmą w tym udział członkowie Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz inne grupy rekonstrukcyjne. Zobaczyć będzie można jak wyglądało życie obozowe ówczesnych żołnierzy, pokaz uzbrojenia, musztrę oraz potyczkę pomiędzy żołnierzami garnizonu jasnogórskiego  a pruskimi maruderami.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:                                              KOMITET NAUKOWY:

- dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD – przewodniczący           - prof. dr hab. Bogusław Dybaś

- dr Anna Czerniecka-Haberko                                           - prof. dr hab. Mirosław Nagielski

- dr Katarzyna Milik                                                          - prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

- dr Norbert Morawiec

- Artur Kramer (SGFCz)

 

Sekretariat konferencji:

mgr Łukasz Cholewiński

e-mail: lukaszczewa1@wp.pl


Karta zgłoszeniowa


© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki