42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, email:pthczest@ajd.czest.pl

Konferencja

A A A A

 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu  Twierdze osiemnastowiecznej Europy.

Hasłem wywoławczym tegorocznej konferencji są nazwiska dwóch wybitnych inżynierów wojskowych – Sébastiena de Vaubana i Marca de Montalemberta. Obaj wnieśli bardzo duży wkład do rozwoju osiemnastowiecznej sztuki fortyfikacyjnej. Pierwszy z nich tworzył przede wszystkim w XVII wieku, ale dzieła jego stanowiły kanon niemal przez całe następne stulecie. Drugi z wymienionych prezentował swoje koncepcje w ostatniej ćwierci XVIII wieku, ale uznanie zdobył dopiero w epoce napoleońskiej. Ponieważ dzieła Vaubana i Montalemberta stanowiły wzór i inspirację dla wielu inżynierów wojskowych, dzięki czemu sztuka budowy, obrony i zdobywania twierdz stale się rozwijała, organizatorzy uznali za zasadne, aby właśnie ich wybrać na patronów spotkania.

Twierdze w XVIII wieku były istotnym elementem sztuki wojskowej. Stanowiły podstawę operacyjną działań ofensywnych lub zasadniczy element linii obronnych. Osłaniały mobilizację wojsk w głębi kraju oraz zapewniały zaopatrzenie lub schronienie dla korpusów polowych. W twierdzach znajdowały się lazarety dla chorych i rannych, a także przetrzymywano tam jeńców wojennych. Poza tym należy zwrócić uwagę na pozamilitarne znaczenie twierdz. Znajdujące się w nich garnizony mogły wymuszać posłuszeństwo lub ochraniać miejscową ludność. Powszechną praktyką było umieszczanie w twierdzach więźniów, zarówno politycznych, jak i pospolitych. Oddziaływały one też na położone w ich obrębie lub nieopodal ośrodki miejskie, hamując ich rozwój lub wręcz odwrotnie wpływając stymulująco poprzez rozwój handlu, rzemiosła i usług.

W związku z tak szeroką tematyką proponujemy kilka obszarów badawczych:

1.    Twierdze państwowe i prywatne na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów;

2.    Twierdze państw europejskich;

3.    Twierdze klasztorne – ufortyfikowane obiekty sakralne;

4.    Twierdze w działaniach wojennych;

5.    Inżynierowie i plany twierdz;

6.    Garnizony, artyleria i cekhauzy w osiemnastowiecznych twierdzach;

7.    Relacje pomiędzy twierdzą a miastem, żołnierzami a cywilami;

8.    Twierdza – miejsce odosobnienia.

9.    Twierdze w pamiętnikach i literaturze;

10. Ochrona zabytków – doświadczenia i inicjatywy.

Wprawdzie chcemy skupić się przede wszystkim na wieku osiemnastym, ale tak jak poprzednio ramy chronologiczne nie będą zbyt sztywne – otwarci jesteśmy na oba przełomy stuleci.

Poza wymienionymi powyżej celami naukowymi konferencja ma popularyzować wiedzę z zakresu historii powszechnej i historii Polski, a także rozbudzać wśród młodzieży zainteresowanie mało znanym okresem XVIII wieku. W związku z tym zaplanowano imprezę towarzyszącą – inscenizację biwaku osiemnastowiecznej armii pod murami Twierdzy Jasnogórskiej. Wezmą w tym udział członkowie Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz inne grupy rekonstrukcyjne. Zobaczyć będzie można jak wyglądało życie obozowe ówczesnych żołnierzy, pokaz uzbrojenia, musztrę oraz potyczkę pomiędzy żołnierzami garnizonu jasnogórskiego  a pruskimi maruderami. Ta część konferencji dofinansowana została przez Urząd Miasta Częstochowy.

 

PATRONAT HONOROWY

- Przeor Jasnej Góry - o. Marian Waligóra

- Prezydent Miasta Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk

- JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - dr hab., prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska

 


PATRONAT MEDIALNY

- Histmag.org

- Gazeta Wyborcza. Częstochowa

- Radio Jasna Góra

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:                                              KOMITET NAUKOWY:

- dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD – przewodniczący           - prof. dr hab. Bogusław Dybaś

- dr Anna Czerniecka-Haberko                                           - prof. dr hab. Mirosław Nagielski

- dr Katarzyna Milik                                                          - prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

- dr Norbert Morawiec

- Artur Kramer (SGFCz)

 

Sekretariat konferencji:

mgr Łukasz Cholewiński

e-mail: lukaszczewa1@wp.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

*******************************************

 

 

INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

INSTYTUT MUZYKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE

 

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Z  CYKLU „CZŁOWIEK – WIARA – KULTURA”

 

O WOLNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ…

CHRZEŚCIJAŃSKA EUROPA – MIĘDZY WIARĄ I REWOLUCJĄ

CZĘSTOCHOWA, 18 – 20 WRZEŚNIA 2017 R.

 

Już po raz czwarty zapraszamy Państwa do Częstochowy i udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek – Wiara – Kultura”, która w roku 2017 będzie nosić tytuł: O wolność i sprawiedliwość… Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją. Wzorem lat ubiegłych, pragniemy nawiązać do nauczania Jana Pawła II oraz historycznych rocznic, które chcemy uczynić punktem odniesienia dla naszego naukowego spotkania.  

W homilii wygłoszonej 1 października 1995 roku podczas beatyfikacji 110 ofiar rewolucji francuskiej papież Jan Paweł II przypomniał tych, którzy w obliczu wielkiego przewrotu podążali za sprawiedliwością, „pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością” (1 Tm 6, 11).

O samej sprawiedliwości papież pisał często, przestrzegając przed nadużywaniem i wypaczeniem jej idei. W encyklice Dives in misericordia czytamy: „Wiadomo przecież, że w imię motywów rzekomej sprawiedliwości (np. dziejowej czy klasowej) niejednokrotnie niszczy się drugich, zabija, pozbawia wolności, wyzuwa z elementarnych ludzkich praw. Doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje na to, że sprawiedliwość sama nie wystarcza, że — co więcej — może doprowadzić do zaprzeczenia i zniweczenia siebie samej, jeśli nie dopuści się do kształtowania życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest miłość. To przecież doświadczenie dziejowe pozwoliło, między innymi, na sformułowanie twierdzenia: summum ius — summa iniuria. Twierdzenie to nie deprecjonuje sprawiedliwości, nie pomniejsza znaczenia porządku na niej budowanego, wskazuje tylko w innym aspekcie na tę samą potrzebę sięgania do głębszych jeszcze sił ducha, które warunkują porządek sprawiedliwości”.

W roku 2017 mija sto lat od dwóch rewolucji rosyjskich i 80 lat od najbardziej krwawego roku czasów „Wielkiego Terroru” w Rosji, pozostającego w pamięci ludzi jednym ze złowieszczych symboli systemu masowych zabójstw organizowanych i przeprowadzanych przez władze państwowe. Rocznice te skłaniają do refleksji nad tym, w jaki sposób wielkie przewroty dziejowe, którym towarzyszyła masowa mobilizacja określonych grup ludności, głoszących hasła wolności, sprawiedliwości i poprawy rzeczywistości społeczno-politycznej, rzutowały na losy oraz wybory życiowe jednostki stojącej w obliczu nowych ideałów i wartości w różnych krajach europejskich.

Dziś naukowcy mówią o rewolucjach wielkich, intelektualnych, politycznych, społecznych, ekonomicznych, proletariackich, komunistycznych, technologicznych, kulturowych, filozoficznych, cyfrowych, bezkrwawych, elit, klas wyższych, ale także o rewolucjach obyczajowych, seksualnych, aksamitnych czy pomarańczowych. Rewolucja ma zatem dla różnych osób różne twarze. 

We współczesnej Europie, gdzie liberalno-ateistyczne trendy kulturowe i silne oddziaływania islamu coraz bardziej spychają chrześcijaństwo na margines, niezwykle aktualna wydaje się refleksja o wartościach chrześcijańskich, które były lub mogą stać się ofiarą rewolucyjnych przemian oraz o działaniach, które wartości te próbowały unicestwić w imię źle rozumianej wolności i sprawiedliwości. Bardzo istotne jest spojrzenie w tym kontekście na poglądy, dzieła i postawy pisarzy, artystów, filozofów oraz duchownych, których spuścizna obrazuje konfrontację chrześcijańskiego systemu wartości z duchem rewolucji.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich edycjach naszej konferencji, uda nam się zaprosić do wspólnej dyskusji literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, muzykologów, muzyków, teologów, socjologów, politologów, prawników, historyków sztuki, plastyków, lekarzy oraz wszystkich, którym bliska jest problematyka częstochowskich spotkań naukowych w ramach cyklu „Człowiek – Wiara – Kultura”. 

Przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 450 zł. (ok. 110 euro), która zawiera koszt publikacji artykułu w monografii konferencyjnej (pod warunkiem akceptacji tekstu przez recenzentów), obiadów i kolacji oraz udziału w imprezach muzycznych towarzyszących konferencji.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 maja 2017 roku. Aktualności dotyczące konferencji, formularz zgłoszeniowy, odezwy konferencyjne w innych językach oraz warunki udziału w naszym przedsięwzięciu znajdziecie Państwo na stronie: www.czlowiekwiarakultura.wordpress.com.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym: czlowiekwiarakultura@gmail.com

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Urszula Cierniak, prof. AJD

 

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki